FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

ब्यवसाय नवीकरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष ̸ वडा सदस्य ̸ वडा सचिवले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने
सेवा दिने कार्यालय: 
समन्धित वडा
सेवा शुल्क: 
स्थानीय तहको निर्णयानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदन पत्र
२. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३. स्थानीय तहबाट दर्ता भएको ब्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
४. बहाल सम्झौताको प्रतिलिपि
५. आफ्नै घर टहरा भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको रसिद

प्रक्रिया: 

१. निवेदन सहित तोकिएको कागजान पेश गर्ने
२. वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिवले सम्बन्धित फाँटमा तोक आदेश गर्ने
३. निवेदन दर्ता गर्ने
४. निवेदकले तोकेको शुल्क बुझाउने
५. चलानी गरी निवेदकलाई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने