FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

आर्थिक वर्ष: ७५/७६

आर्थिक वर्ष: ७५/७६
शिर्षक आर्थिक वर्ष मितिsort descending दस्तावेज
आ.व २०७५/०७६ मा मुड्केचुला गाउँपालिकाको कार्यपालिका तथा गाउँसभाबाट पारित भएका ऐन ७५/७६ 11/02/2018 - 16:34 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf, PDF icon आर्थिक सहायता कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५ ऐन नं ११.pdf, PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवद्धन ऐन,२०७५ ७ नं.pdf, PDF icon गाउँपालिका शिक्षा ऐन (५).pdf, PDF icon गाउँपालिकाको गैर सरकारी संस्था ऐन.pdf, PDF icon पुर्वाधार व्यवस्थापन ऐन २०७५ ऐन नं ४.pdf, PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (२).pdf, PDF icon सहकारी ऐन २०७५ ऐन नं ०८.pdf, PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन ऐन नं ६.pdf
आ.व २०७५/०७६ को मुड्केचुला गाउँपालिकाको बार्षिक निती तथा कार्यक्रम ७५/७६ 11/02/2018 - 16:36 PDF icon barsik niti tatha karyakram.pdf
आ.व २०७५/०७६ मा मुड्केचुला गाउँपालिकाको कार्यपालिका तथा गाउँसभाबाट पारित भएका ऐन,नियम,कानुन,निर्देशिका तथा कार्यविधि ७५/७६ 03/16/2019 - 10:46 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण निर्देशिका २०७५.pdf, PDF icon शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon स्थानिय उर्जा विकास सम्वन्धी निर्देशिका २०७५ (४).pdf, PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७५ १ नं.pdf
आ.व २०७५/०७६ मा मुड्केचुला गाउँपालिकाको कार्यपालिका तथा गाउँसभाबाट पारित भएका ऐन,नियम,कानुन,निर्देशिका तथा कार्यविधि ७५/७६ 03/16/2023 - 10:45 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन सम्वन्धि कार्यविधि २०७५ (०८).pdf, PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि,२०७५(९).pdf, PDF icon करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (९) - Copy.pdf, PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७५ २ नं.pdf, PDF icon गाउँपालिका शिक्षा नियमावलि २०७५(३).pdf, PDF icon गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ (११).pdf, PDF icon गाउँसभा सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि २०७५ (३).pdf, PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७ नं.pdf, PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको किनारा अपनाउनुपर्ने विधेयक,२०७५.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका आर्थिक संकेत वर्गिकरण.pdf

आर्थिक वर्ष: ७६/७७

आर्थिक वर्ष: ७६/७७
शिर्षक आर्थिक वर्ष मितिsort descending दस्तावेज
आ.व २०७६/०७७ मा मुड्केचुला गाउँपालिकाको कार्यपालिका तथा गाउँसभाबाट पारित भएका ऐन,नियम,कानुन,निर्देशिका तथा कार्यविधि ७६/७७ 06/27/2019 - 18:16 PDF icon अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि परिचय पत्र वितरण कार्यविधि ,२०७५.pdf, PDF icon ज्येस्ठनागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका,२०७४.pdf, PDF icon मेसिन कार्यविधि,२०७६.pdf

आर्थिक वर्ष: ७७/७८

आर्थिक वर्ष: ७७/७८
शिर्षक आर्थिक वर्ष मितिsort descending दस्तावेज
आ.व २०७७/०७८ मा मुड्केचुला गाउँपालिकाको कार्यपालिका तथा गाउँसभाबाट पारित भएका ऐन,नियम,कानुन,निर्देशिका तथा कार्यविधि ७७/७८ 05/31/2021 - 12:56 PDF icon एम्बुलेन्स-संचालन-कार्यविधि.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका मेशिन (Excavator) संचालन कार्यविधि,२०७६.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गतका अनुगमन निर्देशिका.pdf, PDF icon मुड्केचुला मेलमिलाप कार्यविधि,२०७७.pdf

आर्थिक वर्ष: ०७८।०७९

आर्थिक वर्ष: ०७८।०७९
शिर्षक आर्थिक वर्ष मितिsort descending दस्तावेज
आ.व २०७८/०७९ मा मुड्केचुला गाउँपालिकाको कार्यपालिका तथा गाउँसभाबाट पारित भएका ऐन,नियम,कानुन,निर्देशिका तथा कार्यविधि ०७८।०७९ 11/17/2021 - 11:27 PDF icon बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७८।७९.pdf, PDF icon गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (नमुना), २०७४.pdf

आर्थिक वर्ष: ०७९/०८०

आर्थिक वर्ष: ०७९/०८०
शिर्षक आर्थिक वर्ष मितिsort descending दस्तावेज
आ.व २०७९/०८० मा मुड्केचुला गाउँपालिकाको कार्यपालिका तथा गाउँसभाबाट पारित भएका ऐन,नियम,कानुन,निर्देशिका तथा कार्यविधि ०७९/०८० 07/31/2022 - 17:48 PDF icon प्रदेश,जिल्ला तथा मुड्केचुला गाउँपालिका अवस्थित सम्पुर्ण कार्यालयहरुको सम्पर्क नं समेत, PDF icon बार्षिक निति तथा कार्यक्रम २०७९_०८०.pdf, PDF icon मुड्केचुलाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७९.pdf, PDF icon विपद व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य योजना मुड्केचुला.pdf
आ व २०७९_०८० को बार्षिक निति तथा कार्यक्रम ०७९/०८० 10/17/2022 - 13:17 PDF icon बार्षिक निति तथा कार्यक्रम २०७९_०८०.pdf

आर्थिक वर्ष: ०८०/०८१

आर्थिक वर्ष: ०८०/०८१
शिर्षक आर्थिक वर्ष मितिsort descending दस्तावेज
आ.व २०८०_०८१ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, २०८० ०८०/०८१ 09/04/2023 - 11:04 PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिकाको बार्षिक निति तथा कार्यक्रम,२०८०_०८१.pdf