FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

आर्थिक वर्ष: २०७८/७९

आर्थिक वर्ष: २०७८/७९
शिर्षक आर्थिक वर्ष मितिsort ascending दस्तावेज
आ.व. २०७८/७९ अन्तर्गत पास भएका कार्यविधिहरु २०७८/७९ 06/17/2024 - 16:44 PDF icon गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिकामा बाल विबाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका कर्मचारीको तह तथा स्तरबृद्धि सम्वन्धमा बनेको ऐन २०७८ (ऐन नं ९).pdf
आ.व २०७८/०७९ मा मुड्केचुला गाउँपालिकाको कार्यपालिका तथा गाउँसभाबाट पारित भएका ऐन,नियम,कानुन,निर्देशिका तथा कार्यविधि २०७८/७९ 11/17/2021 - 11:27 PDF icon बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७८।७९.pdf, PDF icon गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (नमुना), २०७४.pdf

आर्थिक वर्ष: २०८०/८१

आर्थिक वर्ष: २०८०/८१
शिर्षक आर्थिक वर्ष मितिsort ascending दस्तावेज
२०८०/८१ मा स्वीकृत भएका कार्यविधि तथा कानूनहरुको दस्तावेज २०८०/८१ 06/17/2024 - 16:17 PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिकाको खेलकुद विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि - २०८०.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिकाको गाउँ युवा परिषद कार्यबिधि २०८०.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिकाको योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिकाको आर्थिक संकेत वर्गीकरण व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८१.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिकामा जलस्रोतको सम्बन्धमा व्यवस्था निर्धारण बनेको नियमावली २०८०.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन कार्यबिधि २०८१.pdf, PDF icon आर्थिक_विधेयक.pdf
२०८०/८१ मा स्वीकृत भएका कार्यविधि तथा कानूनहरुको दस्तावेज २०८०/८१ 06/17/2024 - 16:13 PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका गाउँ उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०८०.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका प्रधानाध्यापक छनौट तथा पदस्थापना सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि-२०८०.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका बहाल व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०८०.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका विद्यालय लेखा परीक्षण कार्यविधि २०८०.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०८०.pdf
आ.व २०८०_०८१ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, २०८० २०८०/८१ 09/04/2023 - 11:04 PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिकाको बार्षिक निति तथा कार्यक्रम,२०८०_०८१.pdf

आर्थिक वर्ष: २०७५/७६

आर्थिक वर्ष: २०७५/७६
शिर्षक आर्थिक वर्ष मितिsort ascending दस्तावेज
आ.व २०७५/०७६ मा मुड्केचुला गाउँपालिकाको कार्यपालिका तथा गाउँसभाबाट पारित भएका ऐन,नियम,कानुन,निर्देशिका तथा कार्यविधि २०७५/७६ 03/16/2023 - 10:45 PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५ (ऐन नं १).pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (ऐन नं २).pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका पुर्वाधार व्यवस्थापन ऐन २०७५ (ऐन नं ३).pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७५ (ऐन नं ४).pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन (ऐन नं ५).pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका कृषि व्यवसाय प्रवद्धन ऐन,२०७५ (ऐन नं ६).pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका सहकारी ऐन २०७५ (ऐन नं ०७).pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका गैर सरकारी संस्था ऐन (ऐन नं ८).pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७५ (नियमावलि नं २).pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७५(नियमावलि नं १).pdf

आर्थिक वर्ष: २०७९/८०

आर्थिक वर्ष: २०७९/८०
शिर्षक आर्थिक वर्ष मितिsort ascending दस्तावेज
आ व २०७९_०८० को बार्षिक निति तथा कार्यक्रम २०७९/८० 10/17/2022 - 13:17 PDF icon बार्षिक निति तथा कार्यक्रम २०७९_०८०.pdf
आ.व २०७९/०८० मा मुड्केचुला गाउँपालिकाको कार्यपालिका तथा गाउँसभाबाट पारित भएका ऐन,नियम,कानुन,निर्देशिका तथा कार्यविधि २०७९/८० 07/31/2022 - 17:48 PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गतका अनुगमन निर्देशिका.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँ प्रहरी (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिकाको छात्रवृत्ती वितरण कार्यविधि २०७९.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका गाउँपालिका अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम कार्यविधि २०७९.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका बाल गृह संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका बिषयगत समिति (कार्यसञ्चालन)कार्यविधि २०७९.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिकाकेा कर्मचारी प्रेात्साहन कार्यविधि,२०७९.pdf, PDF icon ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७९.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७९.pdf

आर्थिक वर्ष: २०७७/७८

आर्थिक वर्ष: २०७७/७८
शिर्षक आर्थिक वर्ष मितिsort ascending दस्तावेज
आ.व २०७७/०७८ मा मुड्केचुला गाउँपालिकाको कार्यपालिका तथा गाउँसभाबाट पारित भएका ऐन,नियम,कानुन,निर्देशिका तथा कार्यविधि २०७७/७८ 05/31/2021 - 12:56 PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन निर्देशिका,२०७७.pdf, PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका मेलमिलाप कार्य सञ्‍चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf

आर्थिक वर्ष: २०७६/७७

आर्थिक वर्ष: २०७६/७७
शिर्षक आर्थिक वर्ष मितिsort ascending दस्तावेज
आ.व २०७६/०७७ मा मुड्केचुला गाउँपालिकाको कार्यपालिका तथा गाउँसभाबाट पारित भएका ऐन,नियम,कानुन,निर्देशिका तथा कार्यविधि २०७६/७७ 06/27/2019 - 18:16 PDF icon मुड्केचुला गाउँपालिका मेशिन (Excavator) संचालन कार्यविधि,२०७६.pdf, PDF icon ज्येस्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका,२०७६ १२ नं.pdf

Pages